airplane on a sunny day

Hela världen behöver flygtrafiktjänster.

Under de kommande åren ritas den svenska flygkartan om när det gäller marknaden för trafikledning. Förutom att driva flygtrafiktjänst vid kommunal- och privatägda flygplatser är vårt mål att driva 50% av Swedavias kontrolltorn senast 2018.

ACR har som mål att senast 2016 också driva flygtrafiktjänst utanför Sveriges gränser. Med vår platta och flexibla organisation kapar vi kostnader i alla led och är därmed en mycket konkurrenskraftig aktör vid upphandlingar.

Redan nu är ACR en attraktiv arbetsgivare. Vi drar fördelar av att arbeta decentraliserat, och vi utnyttjar och belönar allt kunnande hos vår personal – inte bara erfarenhet och kompetens inom flygtrafikledning.

VÅRA MÅL, ÅR FÖR ÅR

2015: Minst 13 ATS-enheter

2016: Internationell etablering

2018: Minst 50% av Swedavias kontrolltorn

2025: Marknadsandel om minst 5 % inom EU.

Single European Sky

Kapacitetsproblemen i luftrummet runt Europas största flygplatser Europa kulminerade vid slutet av 90-talet. Efter studier av luftrumskapacitet och effektivitet i USA och Europa enades EU om ett effektiviseringsprogram med målet att skapa ett gemensamt luftrum i Europa – Single European Sky (SES).

Förseningar i luftrum och vid flygplatser förutses bli ett stort problem även i framtiden. Detta beror framförallt på nationell isolering – Europas luftrum är fragmentiserat i jämförelse med USA. SES-programmet tar sikte på ett luftrum oberoende av nationsgränser inom EU, med ett harmoniserat regelverk där civilt och militärt samutnyttjande kan utvecklas.

Utvecklingen ställer krav på övergång till områdesnavigering och en omfattande teknisk förnyelse av navigeringsutrustning i flygplan och av trafikledningssystem på marken. De cirka 50 områdeskontrollcentraler (ATCC) som finns i Europa idag förväntas kunna reduceras till mellan sju och tio under de närmaste 20 åren.

Flygtrafiktjänstens delar

 • Flygkontrolltjänst

  Flygkontrolltjänst är helt enkelt att se till att flygplan inte kommer för nära varandra, eller för nära marken.

  För att åstadkomma detta arbetar vi efter väl beprövade metoder och internationella standarder som är lag i hela EU.

  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet i Sverige och garanterar att regelverket följs av alla företag som tillhandahåller flygtrafikledningstjänster i Sverige – samma villkor gäller för ACR, LFV och andra aktörer.

 • Flyginformationstjänst

  I de delar av luftrummet där vi inte behöver separera flygtrafiken utövar vi istället flyginformationstjänst.

  Vi informerar flygplan och helikoptrar så att de lättare kan se och undvika varandra. På så sätt verkar vi för en hög flygsäkerhet även i det okontrollerade luftrummet.

 • Alarmeringstjänst

  Vi har direktkanaler till SOS och Flygräddningscentralen och kan snabbt larma om något oförutsett inträffar under en flygning.

  Vi tar alltid det säkra före det osäkra och larmar hellre en gång för mycket än en gång för lite.

  När vi väl har larmat försöker vi underlätta pilotens jobb så mycket som möjligt för att nå fram till en säker landning.

 • Meteorologisk observationstjänst

  Två gånger i timmen rapporterar vi flygplatsens väder (METAR) till SMHI. I utbyte får flygplatsen en väderprognos (TAF) som flygbolag och fritidsflygare använder för att planera sin flygning.

  För närvarande publiceras denna väderinformation på LFV’s AROWEB

Ordlista

ACC (Area Control Centre) avser områdeskontrolltjänster.

AFIS (Aerodrome Flight Information Services) avser flyginformationstjänster vid icke kontrollerad flygplats.

ANS (Air Navigation Services) avser flygtrafiktjänster.

ANSP (Air Navigation Services Provider) avser leverantör av flygtrafiktjänster.

APP (Approach Control Services) avser inflygningskontrolltjänster.

ASM (Air Space Management) avser luftrumsplanering.

ATC (Air Traffic Control Services) avser flygkontrolltjänster.

ATFM (Air Traffic Flow Management) avser flödesplanering.

ATM (Air Traffic Management) avser flygledningstjänster.

ATS (Air Traffic Services) avser flygtrafikledningstjänster.

ATS-enhet avser flygtrafikledningsenhet. En ATS-enhet är en civil eller militär enhet som ansvarar för att sköta flygtrafikledning och en sammanfattande benämning på enhet som tillhandahåller flygkontrolltjänster, AFIS-tjänster och/eller utgör ATS-rapportplats.

CNS (Communication, Navigation, Surveillance) avses teknisk utrustning kring kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster.

FIS (Flight Information Services) avser flyginformationstjänster.

GAT (General air traffic) Flygning som utförs enligt civila trafikregler och procedurer.

OAT (Operational air traffic) Flygning som utförs enligt militära operativa flygregler och procedurer.

INFRA (Infrastructure) avser infrastruktur.

MET (Meteorological Services) avser flygvädertjänster.

SAR (Search and Rescue) avser flygräddningstjänster.

TMC (Terminal Control Centre) avser ett organ som utövar områdes- och inflygningskontrolltjänster inom terminalområde och kontrollzon.

TWR (Tower) avser plats varifrån flygtrafikledningstjänster för flygplatstrafik som regel utövas.